Σκοπός

Το Πολιτιστικό Σωματείο Γιώργος Σαραντάρης,  2008 με τον διακριτικό τίτλο “Γ.ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ”, εδρεύει στο Δήμο Παπάγου, Αττική και με παράρτημα στο Λεωνίδιο Κυνουρίας.

Σκοπός του Σωματείου είναι η προβολή και διάδοση του έργου του εκ Λεωνιδίου καταγόμενου ποιητή και φιλοσόφου Γιώργου Σαραντάρη.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τα εξής μέσα:

α) Διοργάνωση διαλέξεων, εκπομπών, σεμιναρίων, συναυλιών, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, εκδόσεων μελετών, ερευνών, συζητήσεων και άλλων εκδηλώσεων.

β) Έκδοση, προώθηση και διάθεση βιβλίων, ανατύπων άρθρων, μεταφράσεων και εν γένει έντυπου υλικού που αναφέρονται στον Γιώργο ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ και στο έργο του.

γ)  Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή του ποιητή και του έργου του.

δ) Δημιουργία, προώθηση και διάθεση μουσικών έργων και υλικού σε οιαδήποτε μορφή, με βάση το έργο του ποιητή.

ε) Δημιουργία μουσείου προς συγκέντρωση οποιουδήποτε υλικού, που σχετίζεται με τον ποιητή, στο οποίο να προωθείται το έργο του και να πωλούνται για τους σκοπούς του σωματείου έντυπα (βιβλία, περιοδικά κλπ), δίσκοι και εν γένει υλικό σε σχέση με τον Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ.

στ) Χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες ή αλλοδαπούς που έχουν ενδιαφέρον για το έργο του ποιητή καθώς και ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στο έργο του Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ.

ζ) Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Σωματείου και άλλων Σωματείων παρόμοιου σκοπού, καθώς και με τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπής και αλλοδαπής.

η) Η εν γένει προαγωγή, προβολή, προώθηση  και αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της υλοποίησης των σκοπών του Σωματείου. 

 

 


No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS