Καταστατικό Σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Πολιτιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Γιώργος ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ».

*    *     *

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πολιτιστικό Σωματείο με την επωνυμία «Πολιτιστικό Σωματείο Γιώργος ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στο  Δήμο  Παπάγου, Κυρηνείας 23, ΤΤ 156 69, Αττική και με παράρτημα στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, οδό Παναγιώτη Μίχα, οικία Μίχα-Σαραντάρη.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η προβολή και διάδοση του έργου του εκ Λεωνιδίου καταγόμενου ποιητή και φιλοσόφου Γιώργου ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ.
Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με τα εξής μέσα:
α) Διοργάνωση διαλέξεων, εκπομπών, σεμιναρίων, συναυλιών, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, εκδόσεων μελετών, ερευνών, συζητήσεων και άλλων εκδηλώσεων
β) Έκδοση, προώθηση και διάθεση βιβλίων, ανατύπων άρθρων, μεταφράσεων και εν γένει έντυπου υλικού που αναφέρονται στον Γιώργο ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ και στο έργο του
γ)  Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή του ποιητή και του έργου του
δ) Δημιουργία, προώθηση και διάθεση μουσικών έργων και υλικού σε οιαδήποτε μορφή, με βάση το έργο του ποιητή
ε) Δημιουργία μουσείου προς συγκέντρωση οποιουδήποτε υλικού, που σχετίζεται με τον ποιητή, στο οποίο να προωθείται το έργο του και να πωλούνται για τους σκοπούς του σωματείου έντυπα (βιβλία, περιοδικά κλπ), δίσκοι και εν γένει υλικό σε σχέση με τον Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ
στ) Χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες ή αλλοδαπούς που έχουν ενδιαφέρον για το έργο του ποιητή καθώς και ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας στο έργο του Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ
ζ) Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του Σωματείου και άλλων σωματείων παρόμοιου σκοπού,  καθώς και με τις Δημόσιες αρχές και Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  ημεδαπής και αλλοδαπής
η) Η εν γένει προαγωγή, προβολή, προώθηση  και αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της υλοποίησης των σκοπών του Σωματείου

Άρθρο 3ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει τη προσωπογραφία του ποιητή και γράφει την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του (Πολιτιστικό Σωματείο Γιώργος Σαραντάρης  2008).
Άρθρο 4ο
ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το Σωματείο απέχει από κάθε ανάμειξη σε κομματικά και συνδικαλιστικά θέματα, κανένα δε μέλος τoυ δεν δικαιούται να εκφέρει απόψεις ή να αναπτύσσει δραστηριότητα επί πολιτικών θεμάτων για λογαριασμό του Σωματείου άμεσα ή έμμεσα.
Άρθρο 5ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Α) Ιδρυτικά μέλη
α) Όλα τα μέλη του Σωματείου που υπέγραψαν το παρόν αρχικό καταστατικό έχουν το τίτλο του ιδρυτικού μέλους.
β) Ιδρυτικά μέλη που δεν έχουν καταβάλει συνδρομή τουλάχιστον ενός έτους, δεν θεωρούνται ενεργά, αλλά μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) Για να επανέλθουν στην ενέργεια τα ιδρυτικά μέλη υποβάλλουν απλή δήλωση προς το ΔΣ, και υποχρεούνται να καταβάλουν την τελευταία πριν την επανεγγραφή τους συνδρομή.
Β) Τακτικά μέλη
α) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και εφόσον δηλώσει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού.
β) Για την εγγραφή απαιτούνται:
ι. Το υποψήφιο μέλος να προταθεί από δύο (2) τακτικά μέλη, ταμειακά τακτοποιημένα.
ιι. Να υποβάλει αίτηση συνυπογραφόμενη από τα προτείνοντα μέλη, η οποία θα παραμένει στο Αρχείο του Σωματείου.
ιιι. Να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής, καθώς και την τακτική ετήσια συνδρομή.
ιv. Να ενημερωθεί για το καταστατικό τα άρθρα του οποίου οφείλει να αποδεχθεί.
γ) Το ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση εξετάζει την αίτηση και, εφόσον την εγκρίνει, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών του.
δ) Η αποδοχή σημειώνεται στην αίτηση που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου και αποστέλλεται ταμειακή απόδειξη στο νέο μέλος.
Γ) Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την πολιτιστική τους δράση, ή που το ΔΣ θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν ηθική συνδρομή για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε καταβάλλουν συνδρομή προς το Σωματείο, ενώ ενημερώνονται πλήρως για τις δραστηριότητες του Σωματείου.  Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεωνιδίου είναι επίτιμο μέλος.

Άρθρο 6ο
.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α) Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή της οποίας το ποσόν καθορίζεται κάθε φορά από τη ΓΣ με την εισήγηση του ΔΣ.
β) Πληρωμή της συνδρομής παρέχει στο τακτικό μέλος το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, καθώς και να συμμετέχει στις Συνελεύσεις και γενικά στις εκδηλώσεις του Σωματείου. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το ΔΣ. του Σωματείου.
γ) Τακτικό μέλος που δεν μπορεί να παραβρεθεί στις Τακτικές, ‘Εκτακτες, Γενικές ή Ειδικές και Καταστατικές Συνελεύσεις μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύεται και να ψηφίζει από άλλο τακτικό μέλος. Κάθε εξουσιοδοτούμενος πρέπει να είναι τακτικό μέλος και μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα και μόνο μέλος. Και οι δύο πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.
δ) Σε περίπτωση εκλογών το μέλος μπορεί να ψηφίζει και ταχυδρομικά.
Άρθρο 7ο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
Τα μέλη είναι δυνατό να ψηφίσουν και ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή το ψηφοδέλτιο τοποθετήται σε μικρό φάκελο φέροντα τη σφραγίδα του Σωματείου, ο οποίος δεν αναγράφει τίποτα εξωτερικά και σφραγίζεται (μυστική ψηφοφορία).
Ο φάκελος αυτός (ψήφος) τοποθετείται μαζί με την συμπληρωμένη έντυπη υπογραμμένη εξουσιοδότηση (και την ετήσια συνδρομή, αν αυτή οφείλεται ακόμα) του τακτικού μέλους που ψηφίζει σε κανονικό φάκελο που αποστέλλεται στο ΔΣ.
Το ΔΣ παραδίδει τους κλειστούς αυτούς φακέλους στην εφορευτική επιτροπή πριν αρχίσει η ψηφοφορία.
H εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν το μέλος είναι ταμειακά τακτοποιημένο, κρατά τις εξουσιοδοτήσεις, και ρίχνει στην κάλπη τους σφραγισμένους–κλειστούς φακέλους που καταμετρούνται.
Άρθρο 8ο
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
α) Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του με έγγραφη γνωστοποίησή του προς το ΔΣ του Σωματείου.
β) Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας  συνδρομής του μέλους επί 3 έτη συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή αυτού, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από τον Ταμία και παρέλευση  μηνιαίας προθεσμίας προς συμμόρφωση.
γ) Το ΔΣ μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο, εφόσον κατά την κρίση του το μέλος αυτό βλάπτει τις επιδιώξεις και τις αρχές του. Η εισήγηση αυτή συζητείται από τη ΓΣ, οπότε η διαγραφή είναι δυνατόν να συντελεσθεί εφόσον τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής.

Άρθρο 9ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α) ‘Οργανα διοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ), το πενταμελές (5)  Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και η τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Ανώτατο όργανο είναι η ΓΣ, η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
γ) Το ΔΣ έχει τις αρμοδιότητες που του απονεμήθηκαν με το παρόν καταστατικό, καθώς και όσες έκρινε σκόπιμες η ΓΣ.
δ) Η εξελεγκτική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος.
ε) Τα όργανα του Σωματείου μπορούν να συγκροτούν επιτροπές καθορισμένης αρμοδιότητας. Οι επιτροπές αυτές υποχρεούται να ενημερώνουν το ΔΣ εγγράφως και να αποσπούν έγκριση του ΔΣ για τις ενέργειες τους.
Άρθρο 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΕΣ
α) Το ΔΣ αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.
Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο [με την ιδιότητα του Εισερχομένου Προέδρου].
Γραμματέα
Ταμία
Σύμβουλο δημοσίων σχέσεων.
β) Η θητεία του ΔΣ ορίζεται διετής.
γ) ‘Εξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον πριν τις εκλογές αποστέλλεται επιστολή με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη, τα οποία καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα γραπτώς, τουλάχιστον τέσσερεις (4) εβδομάδες πρό των εκλογών. Η αίτηση υποψηφιότητας θα προσυπογράφεται από δύο (2) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου.
δ) Το ΔΣ θα ελέγχει τις υποψηφιότητες (θα ειδοποιεί έγκαιρα τους υποψήφιους αν τα μέλη που τους πρότειναν δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα) και θα καταρτίζει ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο εμφανίζονται  σε ξεχωριστή θεση οι υποψήφιοι για τη θέση:     ι. του Αντιπροέδρου-Εισερχόμενου Προέδρου
ιι. των μελών του ΔΣ
ιιι. των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Τρεις (3) εβδομάδες πριν την ΓΣ και τις εκλογές θα αποστέλλονται στα μέλη :
ι.  Η πρόσκληση για τη ΓΣ (βλ αρθρο 14) μαζί με
ιι. Ένα μικρό φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου
ιιι. Την έντυπη εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση
ιv. Το ψηφοδέλτιο [που μπορεί να γίνει και ταχυδρομική ψήφος], καθώς και
v. Την ανακοίνωση για την Τακτική ΓΣ (βλ. άρθρο 14).
ε) Ο Αντιπρόεδρος – Εισερχόμενος Πρόεδρος του ΔΣ- εκλέγεται από τη ΓΣ με ξεχωριστή θέση στο ψηφοδέλτιο. Ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι ενεργό μέλος τουλάχιστο για δύο (2) χρόνια.
στ) Στη συνέχεια ανακοινώνονται τα ονόματα των εκλεγέντων υπολοίπων τριών (3) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών και των επιλαχόντων. Η κατανομή των αξιωμάτων στο ΔΣ θα γίνεται με δικαίωμα επιλογής από τους εκλεγέντες κατά σειρά πλειοψηφίας για τις πιο πάνω αναφερόμενες θέσεις στο ΔΣ, εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερα προσόντα..
ζ) Τα αναπληρωματικά μέλη που μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως παρατηρητές, καταλαμβάνουν τις κενούμενες θέσεις στο ΔΣ. Αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται και οι επιλαχόντες κατά τη σειρά εκλογής τους σύμφωνα με το ψηφοδέλτιο.
η) Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή των μελών στο ΔΣ συντελείται με κλήρο από την Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ΓΣ..
θ) Το εκλεγόμενο ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ενώ το απερχόμενο ΔΣ υποχρεούται να παραδώσει τα αρχεία του Σωματείου το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 11ο
ΕΞΟΔΑ

α) Τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται την απόληψη αμοιβής για προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειες ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

β) Τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για την απασχόλησή τους με υποθέσεις του Σωματείου εκτός των εξόδων  για τη μετακίνησή τους καθώς και τα έξοδα διαμονής-διατροφής τους στο εσωτερικό της χώρας για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, με αποδείξεις που δίδονται στον ταμία.

Άρθρο 12ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ

α) Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το χρόνο και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Στην πρόσκληση για  συνεδρίαση αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

β) Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

γ) Κενές θέσεις των συμβούλων που δημιουργούνται από οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται από τα αναπληρωματικά και επιλαχόντα μέλη κατά τη σειρά των ψήφων που πήραν.. Αν τα μέλη του ΔΣ μείνουν λιγότερα από τρία (3) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές τους, τότε συγκαλείται ΓΣ για την ανάδειξη νέας διοίκησης για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τις αρχαιρεσίες.

δ) Το ΔΣ διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία του, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, προσλαμβάνει τυχόν αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό καθορίζοντας συγχρόνως και την αντιμισθία του που αναγράφεται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ι. Συγκαλεί και Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ και επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων κάθε μέλους του ΔΣ.
ιι..Συγκαλεί και Προεδρεύει στις Γενικές, ‘Εκτακτες και Καταστατικές Συνελεύσεις μέχρι η Συνέλευση να εκλέξει προεδρείο και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
ιιι. Συνυπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Σωματείου, και μαζι με τον Ταμεία τις επιταγές. Μπορεί όμως να υπογράφει και μόνος ο Γραμματέας, με την εντολή του Προέδρου.
ιv. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και εν γένει όλων των Κρατικών Αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ι. Εκλέγεται σαν Αντιπρόεδρος για την άμεση διετή θητεία και θα είναι ο Εισερχόμενος Πρόεδρος για την ερχόμενη διετή θητεία, εκτός αν άλλως η ΓΣ αποφασίσει. Παραιτουμένου ή δια διάστημα άνω του τριμήνου κωλυομένου του Προέδρου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο έως τις ερχόμενες αρχαιρεσίες. Παραιτουμένου ή δια διάστημα άνω του τριμήνου κωλυομένου του Αντιπροέδρου αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο, έως τις ερχόμενες αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει οι ανωτέρω περιπτώσεις στις ερχόμενες αρχαιρεσίες το ΔΣ κατά την κατάρτηση του ψηφοδελτίου φροντίζει να υποβάλουν υποψηφιότητα στη θέση Αντιπροέδρου τουλάχιστον δυο (2) άτομα, ώστε να καλύψουν τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου-Εισερχόμενου Προέδρου ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που θα λάβουν αντίστοιχα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και για την εκλογή του προσωρινού και πρώτου ΔΣ.
ιι. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος τους αναπληρώνει στα καθήκοντά τους.
ιιι.Τηρεί το Μητρώο των μελών και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα και τον  Ταμεία για την ενημερότητα των συνδρομών.
γ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ι. Συντάσσει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Σωματείου και μεριμνά για τη διεκπεραίωσή τους.
ιι. Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου και βιβλίο στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικα των συνεδριάσεων του ΔΣ και όλων των Συνελεύσεων του Σωματείου.
ιιι. Φυλάσσει τη Σφραγίδα και τα Αρχεία του Σωματείου.
ιv. Φροντίζει για την οργάνωση των κάθε είδους Συνελεύσεων, Γενικών, Ειδικών ή Καταστατικών.
v.  Βοηθά τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ στο έργο τους και έχει το δικαίωμα να  συνυπογράφει με τον Ταμία.
vι. Τον Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος ή τα άλλα μέλη του ΔΣ.
δ) ΤΑΜΙΑΣ
ι. Μεριμνά για την τήρηση λογαριασμού ή λογαριασμών σε ασφαλή τράπεζα, στο όνομα «Πολιτιστικό Σωματείο Γιώργος ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ», που θα ανοιχθούν από κοινού με τον Πρόεδρο και  Γραμματέα. Για ανάληψη από τους λογαριασμούς αυτούς θα απαιτούνται 2 από τις 3 υπογραφές.
ιι. Φροντίζει γιά όλες τις εισπράξεις του Σωματείου εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις σε στέλεχος αριθμημένο.
ιιι Τηρεί βιβλίο οικονομικής διαχείρισης, στο οποίο αναγράφει αναλυτικά τα έσοδα και τις δαπάνες του Σωματείου, ώστε σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ να μπορεί να εμφανίζει επακριβώς την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, και κρατάει τα σχετικά δικαιολογητικά.
ιv. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό στο τέλος του οικονομικού (ημερολογιακού) έτους σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και τον παραδίδει για έγκριση στην Εξελεγκτική Επιτροπή πριν από την ετήσια ΓΣ.
v. Προβαίνει μόνος στην πληρωμή τρεχούσης φύσεως δαπανών μέχρι ποσού εκατό (100) Ευρώ μηνιαίως και φυλάσσει σε διαφορετικούς φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.
ε) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ι. Επιμελείται θέματα σχετικά με την οργάνωση των διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων που έχουν αποφασισθεί από το ΔΣ.
ιι. Ενημερώνει το ΔΣ για τον προϋπολογισμό εκδηλώσεων και φροντίζει για την προβολή του έργου του Σωματείου.
στ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
Καλούνται να αντικαταστήσουν μέλος του ΔΣ σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
τ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Οι Πρόεδροι Επιτροπών Καθορισμένης Αρμοδιότητας, υπό την καθοδήγηση του ΔΣ, προΐστανται στην προώθηση θεμάτων της αρμοδιότητας των Επιτροπών. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από τακτικά μέλη διοριζόμενα από το ΔΣ για την ενίσχυση του έργου του. Στις Επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ και μη μέλη, τα οποία έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ή προσόντα.
Άρθρο 14ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
α) Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται με τη μέριμνα του ΔΣ στην Αθήνα μια φορά ανά δυο έτη.
Κατά την ΓΣ διενεργείται η εκλογή του ΔΣ. .Για το σκοπό αυτό αποστέλλονται, τρεις (3) τουλάχιστον εβδομάδες πριν, με απλό ή ηλεκτρονικο ταχυδρομείο, ατομικές προσκλήσεις σε κάθε μέλος.
β) Η πρόσκληση περιλαμβάνει απαραίτητα τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες των μελών, τα πληρεξούσια και τους σχετικούς φακέλους για ταχυδρομική ψήφο (βλ αρθρο 7 και 10).
γ) Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
δ) Η πρόσκληση ορίζει ότι, μετά παρέλευση τουλάχιστον μιας (1) ώρας από την ορισθείσα, η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

ε) Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 15ο
ΕΚΤΑΚΤΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Έκτακτη Γενική ή Ειδική και Καταστατική Συνέλευση συνέρχεται όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου με αίτησή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να  συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε  δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
Για την απαρτία και την λήψη αποφάσεων οι Συνελεύσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και για την τακτική ΓΣ εφαρμοζομένου του άρθρου 99 ΑΚ στις περιπτώσεις που αυτό αναφέρει (απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του σωματείου).

Άρθρο 16ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ΓΣ αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για καθετί που το αφορά καθως και για τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε το ΔΣ.

α) Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου προεδρεύει στη συνέλευση ο Πρόεδρος του ΔΣ

β) Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η ΓΣ εκλέγει τριμελές Προεδρείο, για να διευθύνει τις εργασίες της, καθώς και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογες.
γ)  Μετά την έκθεση των πεπραγμένων και του απολογισμού του ΔΣ για τη διετία ακολουθεί η έγκριση η μη:
ι  Του απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής διαχείρισης.
ιι. της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ιιι. του προϋπολογισμού της ερχόμενης διετίας, που υποχρεωτικά καταρτίζει το ΔΣ
ιv. της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
δ) Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην ΓΣ με ψηφοδέλτια και με όλους τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας (βλ άρθρο 7 και 10)

Άρθρο 17ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που έχει διετή θητεία και εκλέγεται από τη ΓΣ με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται και το ΔΣ και τον ίδιο χρόνο.

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμείου ειδικότερα. Δικαιούται οποτεδήποτε να εξετάζει τα έγγραφα και βιβλία του Σωματείου.
Συντάσσει έκθεση για τον τρόπο διαχείρισης του ΔΣ και την υποβάλλει στην ΓΣ.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή κρατάει βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρεί τα πρακτικά και τις αποφάσεις της για τους ελέγχους που διενεργεί καθώς και τη σχετική έκθεση που υποβάλλει στην ΓΣ προς έγκριση.

Άρθρο 18ο
ΠΟΡΟΙ

Οι  πόροι του Σωματείου ορίζονται οι εξής:

α) Δικαιώματα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών,

β) Τόκοι  από τις καταθέσεις,

γ) Επιχορηγήσεις και λαχειοφόρες αγορές

δ) Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Ελληνικών και ξένων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών

ε) Διοργάνωση εκδηλώσεων οποιασδήποτε μορφής και

στ) Δικαιώματα από πωλήσεις βιβλίων, δίσκων και γενικά κάθε άλλο έσοδο υπέρ των σκοπών του Σωματείου

ζ) Δωρεές και κληροδοσίες γίνονται δεκτές μετά από αιτιολογημένη έγκριση του ΔΣ. Δωρεές και κληροδοσίες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες από το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές.

η) Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται μόνο μετά από απόφαση της ΓΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19ο
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει με την υπογραφή του παρόντος και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσεται κατ’ έτος.

Άρθρο 20ο
Το Σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά αν τα τακτικά μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10). Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η ΓΣ αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε παρεμφερή σωματεία στα πλαίσια του Νόμου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21ο
Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ που επικυρώνεται από την ΓΣ πάντα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του  Νόμου και του Α.Κ. για τα σωματεία.

Άρθρο 22ο

Το προσωρινό ΔΣ μέσα σε τρεις μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει ΓΣ για την ανάδειξη του οριστικού ΔΣ του οποίου η θητεία είναι διετής.

Άρθρο23ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 23 άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών του μελών σήμερα την 22 Νοεμβρίου 2008 και υπογράφεται ως έπεται.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS