Εγγραφή Μελών

Πώς να γίνετε μέλος του Πολιτιστικού Σωματείου “Γιώργος Σαραντάρης”

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Α)Ιδρυτικά μέλη

α) Όλα  τα μέλη του Σωματείου που υπέγραψαν  το παρόν αρχικό καταστατικό έχουν  το τίτλο του ιδρυτικού μέλους.

β) Ιδρυτικά μέλη που δεν έχουν καταβάλει  συνδρομή τουλάχιστον ενός έτους, δεν  θεωρούνται ενεργά, αλλά μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

γ) Για  να επανέλθουν στην ενέργεια τα ιδρυτικά μέλη υποβάλλουν απλή δήλωση προς το ΔΣ, και υποχρεούνται να καταβάλουν την  τελευταία πριν την επανεγγραφή  τους συνδρομή.

Β) Τακτικά μέλη

α) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και εφόσον δηλώσει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού.

β) Για την εγγραφή απαιτούνται:

  • ι. Το υποψήφιο μέλος να προταθεί από δύο (2) τακτικά  μέλη, ταμειακά τακτοποιημένα.
  • ιι. Να υποβάλει αίτηση συνυπογραφόμενη από τα προτείνοντα  μέλη, η οποία θα παραμένει στο  Αρχείο του Σωματείου.
  • ιιι. Να καταβάλει  δικαίωμα εγγραφής, καθώς και την  τακτική ετήσια συνδρομή.
  • ιv. Να ενημερωθεί για το καταστατικό τα άρθρα του  οποίου οφείλει να αποδεχθεί.

γ) Το ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση εξετάζει την αίτηση και, εφόσον την εγκρίνει, εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο μελών του.

δ) Η αποδοχή σημειώνεται στην αίτηση που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου και αποστέλλεται ταμειακή απόδειξη στο νέο μέλος.

Γ) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που έχουν  διακριθεί για την πολιτιστική  τους δράση, ή που το ΔΣ θεωρεί ότι  μπορούν να προσφέρουν ηθική συνδρομή για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε καταβάλλουν συνδρομή προς το Σωματείο, ενώ ενημερώνονται πλήρως για τις δραστηριότητες του Σωματείου.  Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεωνιδίου είναι επίτιμο μέλος.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS